Ontinyent sols suma quatre casos d’absentisme escolar crònic o greu

Imatge d’arxiu del Consell Escolar Municipal, d’on parteix la Comissió Municipal de l’Absentisme per a tractar cada cas particular.

Es coneix com a absentisme escolar la falta d’assistència no justificada, ocasional, freqüent o total d’un alumne o alumna al centre educatiu en les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i siga per voluntat pròpia o de la família.

Segons informa el regidor d’Educació, Òscar Borrell, els tècnics municipals han registrat en els centres d’Ontinyent un total de 4 casos d’alumnes d’educació secundària per absentisme crònic —quan un alumne presenta un 50% de faltes no justificades mensualment — tres d’ells del curs passat i un últim de l’actual. Així mateix, des de l’àrea d’Educació expliquen a aquest tabloide, que quan es tracta de casos més lleus, la seua comptabilitat és a càrrec dels mateixos centres i els seus respectius departaments d’Orientació, una vegada va entrar en vigor el nou protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar per als centres públics valencians, el setembre de 2021.

En paraules de Borrell, “aquests casos solen produir-se en alumnes entre 12 i 16 anys“. Sent aquesta franja d’edat una de les més freqüents per a aquesta problemàtica, ja que és quan acaba l’etapa de Primària —fins als 12— i deixa de ser obligatori cursar estudis de Secundària—fins als 16—. Aquestes xifres d’absentisme crònic són relativament baixes, tenint en compte que la capital de la Vall d’Albaida compta amb aproximadament 6.000 alumnes, uns 2.000 d’Educació Primària i altres 4.000 de Secundària.

Comissió Municipal

Tal com assenyala el regidor, a la fi de març es constituïa a Ontinyent la Comissió Municipal d’Absentisme, sota la premissa de buscar una solució coordinada amb els agents implicats, als casos particulars d’absentisme crònic. Borell explica que aquesta nova Comissió està formada pels tècnics de Serveis Socials, l’àrea d’Educació de l’ajuntament, el centre implicat i la Policia Local, entre altres.

Com procedir en casos d’absentisme escolar?

La resolució de 29 de setembre de 2021 estableix el protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments obligatoris i Formació Professional Bàsica. El protocol, al seu torn, inclou un procediment d’intervenció específic per als casos d’absentisme greu o crònic, corresponent a aquells alumnes que presenten un 50% de faltes no justificades mensualment.

A trets generals, la guia d’orientació exposa que una vegada identificats els casos d’absentisme, la direcció d’estudis i el tutor o la tutora verificaran i analitzaran les possibles causes. La tutoria comunicarà la situació a la família o representants legals, entrevistarà l’alumne i registrarà totes les actuacions acomplides. En funció de la complexitat de les situacions, es requerirà la participació del professorat d’orientació educativa o dels responsables municipals. La direcció d’estudis i el tutor o la tutora citaran a la família o representants legals de l’alumnat amb l’objectiu d’acordar un ‘Compromís família-tutor/a’ en el qual s’establiran les actuacions a implementar.

La direcció del centre traslladarà els casos catalogats com a greus o crònics al Consell Escolar Municipal, perquè les persones responsables siguen coneixedores i s’inicien les accions corresponents en el marc de la seua competència. Aquesta comunicació haurà de fer-se a través de l’administració electrònica i assegurant la protecció de dades personals i la confidencialitat dels casos.