L’Assemblea aprova per unanimitat les reformes sobre les infraccions i sancions festeres

Aquest matí s’ha celebrat l’Assemblea General Extraordinària a la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, on s’ha proposat la incorporació de la figura d’un nou assessor jurídic i, a més, s’ha plantejat la reforma del títol huité sobre les infraccions i sancions dins de la festa. Ambdues propostes s’han aprovat per tots els presents a l’Assemblea.

D’una banda, les Comparses, els Festers i els qui participen en els actes organitzats per la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, encara que no pertanguen a cap Comparsa, tenen el deure de respectar i complir en allò que es disposa en els Estatuts de la Societat i en el present Reglament.

Tant les comparses com els festers o els qui prenguen part en la Festa que, de qualsevol manera, incomplisquen les normes emanades dels Estatuts de la Societat, el seu Reglament o les decisions emanades de l’Assemblea General o de la Junta de Govern de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia i comenten infracció podran ser sancionats. D’aquesta manera, les infraccions es qualificaran de forma lleu, greu o molt greu. Per a conéixer tots els detalls cal consultar la proposta de modificació del procediment sancionador disponible a la web de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia.

D’altra banda, la nova figura de l’assessor jurídic serà nomenada per la junta de govern a proposta del president. Així, correspondrà a l’assessor jurídic informar i assessorar a la Junta de Govern i els membres de l’Assemblea en tots aquells assumptes d’índole jurídica, amb transcendència per a la Societat de Festers. A més, també serà part de la seua tasca la redacció i revisió de documents legals jurídics i/o econòmics. En especial, aquells contractes que vinculen a la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia.

A més, formarà part de les responsabilitats de l’assessor la representació en judici de la Societat de Festers, en qualitat de lletrat, llevat que, per l’especialitat de la matèria, resulte aconsellable la contractació d’una altra direcció lletrada, per a la millor defensa dels interessos esmentats.