Segons un estudi l’estalvi municipal amb la gestió directa del bus urbà ascendeix a 40.000 euros

Un estudi econòmic-financer xifra en una mitjana de 40.000 euros anuals l’estalvi municipal amb la gestió directa del bus urbà a Ontinyent. Aquest estudi està inclós dins el document del Projecte de Servei Públic de Transport d’Ontinyent aprovat en l’última sessió plenària i elaborat en atenció a donar compliment als requeriments de la Llei Valenciana de Transport.

L’estudi, fruit d’un treball tècnic realitzat per l’Ajuntament comptant amb assistència tècnica d’una empresa independent, pren com a base les dades de l’Observatori dels Costos del Transport de Viatgers en Autocar publicats pel Govern d’Espanya, de l’elaboració del qual participen entitats com el Comité Nacional del Transport per Carretera, la Confederació Espanyola de Transport en Autobús o l’Associació Nacional d’Empresaris de Transports en Autocars.

En ell es ponderen els costos del sistema en tres grans blocs durant un període de deu anys: costos directes, costos indirectes i benefici industrial; incloent-hi-se dins els costos directes aspectes com l’amortització dels vehicles, cost anual de finançament, assegurances dels vehicles, conductors, costos fiscals i manteniment dels vehicles, tot tenint en compte una evolució anual mitja a l’alça de les diferents despeses.

En conjunt, el document determina que el cost anual del servei per als 10 anys vinents vindria a ser de 253.733,64 euros al cas de la gestió indirecta, i de 212.672,94 en la gestió directa, excloent iva en tots dos casos. Açò suposaria un estalvi diferencial de 41.060,7 anuals, que multiplicat pels 10 anys de projecció que contempla el document, superaria els 400.000 euros d’estalvi econòmic directe per a l’Ajuntament.