Una mitjana de 34 dies d’espera per a les consultes de Salut Mental

En aquests últims anys, des de l’arribada de la pandèmia, han sigut múltiples els estudis i especialistes que asseguren que aquesta situació ha agreujat seriosament la salut mental. Les xifres de suïcidi no paren de créixer, arribant a aconseguir una xifra rècord de 4.003 morts induïdes durant 2022 a Espanya. El que suposa una mitjana d’onze suïcidis al dia. L’augment de les malalties mentals, sumat a la falta de recursos dins de la Seguretat Social, fan que la població tinga un accés molt limitat i reduït als professionals de psicologia i psiquiatria. Analitzem diferents aspectes, sobre la Salut Mental, de la Memòria anual del DSXO.

MÉS DE 22.000 CONSULTES EN PSIQUIATRIA

Referent a l’atenció en Psiquiatria, la Memòria d’Activitats determina que durant 2021 es van produir un total de 3.639 primeres consultes en adults. Aquestes van derivar en 22.365 consultes successives. Una dada que s’extrau del document publicat és que per a aqueixa primera visita, en psiquiatria i psicologia, existeix un temps d’espera mitjana de 34 dies. Mentre que per a les consultes successives la demora puja fins als 60 dies de mitjana. A més, una altra dada preocupant és que un 20% dels pacients va haver d’esperar més de 60 dies entre visita i visita. Per uns motius o per uns altres, un 10% no arriba a acudir a la primera consulta concertada i un 15% s’absenta de les consultes successives.

HOSPITALITZACIÓ: 405 INGRESSOS I 60 REINGRESSOS

Algunes de les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental requereixen un control o tractament que fa necessària l’hospitalització. Quant a aquesta qüestió, que en aquests casos es produeix íntegrament en el centre Lluís Alcanyís de Xàtiva, es van dur a terme 405 ingressos (qualificats en la Memòria d’Activitats del DSXO com a aguts) durant 2021. D’aquestes hospitalitzacions, 401 van acabar en alta i l’estada mitjana en la unitat d’hospitalització breu/aguda va ser de 9,07 dies. També s’inclou en l’informe que d’aquestes 400 altes, es van produir un total de 60 reingressos a l’hospital de la Costera.

ATENCIÓ INFANTOJUVENIL EN PSIQUIATRIA

Els problemes de salut mental no es produeixen únicament entre els adults. Celso Arango, director de l’Institut de Psiquiatria i Salut Mental de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid i cap de servei de psiquiatria en infància i adolescència, declarava aquesta mateixa setmana en El País que “fins a un 50% dels trastorns mentals comencen abans dels 18 anys” i “situa en els 14,5 anys l’edat mitjana en la qual es desenvoluparia el conjunt de problemes de salut mental”.

En les dades proporcionades pel Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent es reflecteix que durant 2021 es van produir 276 primeres consultes en Salut Mental en xiquets i adolescents. Un número que creix fins a les 1.696 consultes successives en infantojuvenil.

Pel que fa a temps d’espera, aquest augmenta en comparació amb les consultes en adults. Els menors esperen una mitjana de 40 dies per a una primera visita en psiquiatria i psicologia. Mentre que per a les consultes successives el temps d’espera puja als dos mesos. A més, un 5% dels pacients van haver d’esperar més de 60 dies entre consultes.

L’absentisme de pacients citats en primeres visites es va situar en un 7%. Mentre que les absències en consultes successives van ser del 10%. Finalment, no existeixen dades d’hospitalització en xiquets i adolescents per causes de salut mental en la Memòria d’Activitats de 2021 del DSXO. El Departament no compta amb una unitat d’hospitalització psiquiàtrica per a menors, per la qual cosa aquesta falta de dades podria deure’s als pacients que han sigut derivats a altres centres.