Nova convocatòria d’ajudes a entitats de promoció econòmica per concurrència competitiva

L’Ajuntament d’Ontinyent ha anunciat l’obertura al mes d’abril d’una nova convocatòria d’ajudes a entitats locals de promoció econòmica, dotada amb 45.000 euros que es repartiran pel sistema de concurrència competitiva.

La regidora de l’àrea, Natàlia Enguix, explicava que “és una mesura amb la qual volem donar suport a les associacions de caràcter socioeconòmic del municipi, col·laborant econòmicament en el finançament de les activitats d’aquestes entitats en 2024 i al manteniment de la seua activitat habitual. Les ajudes s’atorguen atenent una ordenança aprovada pel Ple Municipal, basada en criteris objectius i que compta també amb el suport del Consell Econòmic i Social”.

Aquestes ajudes van dirigides a les associacions de caràcter socioeconòmic del municipi d’Ontinyent legalment constituïdes, que estiguen inscrites al Registre Municipal d’Associacions des d’almenys un any abans de la data de publicació de la convocatòria. Les ajudes es concediran per al finançament de despeses corrents, vinculades a l’activitat general de l’associació o a una activitat concreta, d’acord amb la memòria que presente l’entitat. La quantia de la subvenció atorgada a cada entitat podrà arribar fins al 100% del cost de les activitats indicades en la memòria amb un import mínim de 1.000 euros i un límit màxim de 15.000 euros.

El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparació de les sol·licituds, segons els criteris de valoració indicats en la convocatòria, que inclouen aspectes com que les activitats de l’entitat s’han de desenvolupar a Ontinyent i mostrar un clar interés social i de dinamització econòmica, entre altres aspectes contemplats a l’ordenança, podent ampliar-se la informació de les bases i la convocatòria a la web www.ontinyent.es seguint la ruta Ajuntament-Àrees-Promoció Econòmica-Ajudes i Subvencions.