Ontinyent obri la convocatòria d’ajudes a associacions que fomenten la igualtat

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert la segona convocatòria de la línia d’ajudes a associacions locals posada en marxa l’any passat per fomentar la igualtat entre dones i homes. La regidora d’Igualtat, Natàlia Enguix, explicava que aquesta convocatòria, regida per una ordenança aprovada en juliol de 2020, “volem donar protagonisme a totes les entitats i associacions que executen activitats a la ciutat per fer-la cada volta més igualitària per a dones i homes, i fomentar que la igualtat siga la senya d’identitat de la nostra convivència”, manifestava.

Segons l’anunci sobre la convocatòria publicat hui al Butlletí Oficial de la Província (BOP), seran potencialment beneficiaris els col·lectius i associacions legalment constituïdes que en els seus estatuts continguen entre els seus fins al foment de la igualtat; amb representació en el municipi i que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Associacions; tenint 30 dies naturals des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP.

La convocatòria, dotada amb 5.000 euros, podrà subvencionar projectes i activitats que tinguen com a finalitats fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el municipi d’Ontinyent; prevenir i promoure l’erradicació de la violència contra les dones; facilitar la participació de les dones en tots els àmbits; fomentar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal; promoure el desenvolupament professional i formatiu de les dones; fomentar l’urbanisme amb perspectiva de gènere; promoure la salut integral de les dones; i la realització d’activitats pròpies que s’adeqüen a la promoció de la igualtat i l’eliminació de la violència de gènere.

La percepció d’aquestes subvencions serà compatible amb la d’altres procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, sempre que l’import d’aquestes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l’activitat subvencionada.