Ontinyent obri una nova convocatòria d’ajudes a entitats de promoció econòmica per concurrència competitiva

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert una nova convocatòria d’ajudes a entitats locals de promoció econòmica, la segona que es fa pel sistema de concurrència competitiva. El regidor de l’àrea, Pablo Úbeda, recordava que en 2022 “vam canviar el sistema de distribució d’aquestes ajudes a les associacions de caràcter socioeconòmic, que s’anaven concedint de forma nominativa, atenent les circumstàncies de cada entitat i sent ratificades posteriorment pel Consell Econòmic i Social. Aquest sistema el vam canviar l’any passat i ara es regeix per una ordenança aprovada pel Ple Municipal, basada en criteris objectius i que compta també amb el suport del Consell Econòmic i Social”.

Aquestes ajudes van dirigides a les associacions de caràcter socioeconòmic del municipi d’Ontinyent amb la finalitat de col·laborar econòmicament en el finançament de les activitats pròpies d’aquestes entitats i el manteniment de la seua activitat habitual. Les ajudes poden anar destinades al finançament de despeses corrents vinculades a l’activitat general de l’associació o a una activitat concreta, d’acord amb la memòria que presente l’entitat. La quantia de la subvenció atorgada a cada entitat podrà arribar fins al 100% del cost de les activitats indicades en la memòria amb un import mínim de 1.000 euros i un límit màxim de 15.000 euros. Les despeses subvencionables hauran d’estar realitzades en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparació de les sol·licituds, segons els criteris de valoració indicats en la convocatòria, que inclouen aspectes com que les activitats de l’entitat s’han de desenvolupar a Ontinyent i mostrar un clar interés social i de dinamització econòmica, entre altres aspectes contemplats a l’ordenança, podent ampliar-se la informació de les bases i la convocatòria a la web www.ontinyent.es seguint la ruta Ajuntament-Àrees-Promoció Econòmica-Ajudes i Subvencions.